Selecteer een pagina

Disclaimer

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Bouwbedrijf Piet Groen en/of haar opdrachtgevers/leveranciers.

Aansprakelijkheid en vrijwaring.

Bouwbedrijf Piet Groen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Bouwbedrijf Piet Groen zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Bouwbedrijf Piet Groen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Bouwbedrijf Piet Groen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) producten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Bouwbedrijf Piet Groen worden aangeboden.

Bouwbedrijf Piet Groen garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Bouwbedrijf Piet Groen garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en / of virussen. Bouwbedrijf Piet Groen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

U vrijwaart Bouwbedrijf Piet Groen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Privacy verklaring

Bouwbedrijf Piet Groen, gevestigd aan de Provincialeweg 1 te Starnmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bouwbedrijf Piet Groen
Provincialeweg 1 1488AN Starnmeer

Marcel Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Piet Groen hij is te bereiken via info@bouwbedrijfpietgroen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Bouwbedrijf Piet Groen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijfpietgroen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Bouwbedrijf Piet Groen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw informatie aanvraag.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Bouwbedrijf Piet Groen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf Piet Groen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Bouwbedrijf Piet Groen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Bouwbedrijf Piet Groen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Bouwbedrijf Piet Groen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Piet Groen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfpietgroen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwbedrijf Piet Groen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Bouwbedrijf Piet Groen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via het contactformulier op deze website of door een mail te sturen aan info@bouwbedrijfpietgroen.nl.

Afspraak maken?

Heb je vragen over één van onze diensten? We beantwoorden graag je vragen.

Heeft u vragen?

Vul het formulier in en wij nemen dan graag contact met u op.

Ons bellen mag natuurlijk ook

Wij zijn bereikbaar op 075-6411353